Powrót I EDYCJA

Fundacja Państwo Obywatelskie - organizacja pożytku publicznego

działając w partnerstwie ze Studium Prawa Europejskiego w Warszawie
zaprasza do udziału w kursie

Bezpieczna szkoła 2014

który odbędzie się od 15.05.2013 r. do 30.11.2013 r.
(z przerwą wakacyjną lipiec - sierpień)
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 22 maja 2013 r.

Program kursu:

1. Przemoc w środowiskach szkolnych - uwarunkowania, profilaktyka, zwalczanie.
2. Współdziałanie szkoły ze środowiskiem rodzinnym uczniów, instytucjami oraz organizacjami w procesie wychowania i przeciwdziałania agresji.
3. Terroryzm - jego geneza, realia współczesne, perspektywy.
4. Ratownictwo w warunkach szkoły.
5. Ochrona obiektów szkolnych, systemy zabezpieczenia.
6. Bezpieczeństwo systemów informatycznych
7. Bioterroryzm, zagrożenia, ochrona w warunkach szkoły.
8. Napady rabunkowe i inne akty terroru kryminalnego, profilaktyka, obrona.
9. Narkomania w szkole - prawo, doświadczenia, profilaktyka.
10. Obowiązki kierownika placówki oświatowej lub wychowawczej, w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny, w tym BHP, w prowadzonych jednostkach, statuty szkół.
11. Bezpieczeństwo budowlane, właściwa eksploatacja obiektów szkolnych i wychowawczych.
12. Bezpieczeństwo i higiena pracy zespołów zawodowych w kontekście prawa pracy, obowiązki pracodawcy.
13. Ochrona przeciwpożarowa obiektów szkolnych i wychowawczych.
14. Wzorcowe statuty, modelowe instrukcje bezpieczeństwa, przeciwpożarowe, przeglądów okresowych itd.
15. Przemoc w rodzinie w kontekście ochrony praw człowieka wyrażonych w prawie międzynarodowym i krajowym.
16. Doświadczenia krajowe i zagraniczne w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie.
17. Polskie prawo o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem Ustawy z 10 czerwca 2010 r. oraz przepisów wykonawczych – kompleksowa wykładnia prawa, w tym aspekty praktyczne.
18. Współpraca organów państwowych i samorządowych jednostek pomocy społecznej itd. - obowiązki formalne wynikające z przepisów prawa.
19. Metodyka pracy organów i instytucji wyznaczonych Ustawą do realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opieki nad osobami dotkniętymi tą przemocą oraz postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie – procedury, planowanie współdziałania, przepływ informacji, współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych itd. – udział szkoły.
20. Procedura „Niebieskie Karty” - doświadczenia szkół z okresu IX.2011 – VI.2012.
21. Przemoc w szkole, w tym przemoc wobec nauczycieli w świetle doświadczeń lat 2010 – 2012.
22. Depresja wśród dzieci i młodzieży.


Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning w okresie od 15 maja do 30 listopada 2013 r. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Kurs organizowany jest przez Fundację Państwo Obywatelskie - organizację pożytku publicznego na zasadach non profit. Uczestnicy lub kierujące ich szkoły ponoszą jedynie bezpośrednie koszty edycji materiałów szkoleniowych. Opłatę w kwocie netto 345 zł + 23% VAT od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Fundacji Państwo Obywatelskie w Warszawie, Bank Millennium S.A., nr 47 1160 2202 0000 0001 7846 5214. W przypadku finansowania w całości ze środków publicznych opłata za kurs jest zwolniona z VAT.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 22 maja 2013 r.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza, który należy następnie przesłać faxem na nr 22 833-39-90 lub pocztą na adres: Fundacja Państwo Obywatelskie, Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 - 326 Warszawa.

Formularz zgłoszenia
Pobierz


Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:
  • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 110 godzin szkolenia stacjonarnego.


Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.